Arvottomuuden mielikuvat
 


Pamela kanavoi Joshuaa

Rakkaat ystävät, minä olen Joshua. Olen tullut muistuttamaan teitä omasta itsestänne, vahvuudestanne ja suuruudestanne. Olette ehtymättömiä valon lähteitä. Valon, joka uudistuu jatkuvasti ja joka kasvaa ja laajenee: se on jumalallisen energian elämäniloista virtaa. Haluan valaa teille tätä energiaa ja pyydän, että annatte tämän energian virrata täysin mieleenne, kehoonne ja koko elämäänne, jotta sielunne energia voi ilmaista itseään täällä Maan päällä.

Vetoan teihin, että päästätte irti vanhoista ja vääristä arvottomuuden mielikuvista. Haluan puhua teille itsekunnioituksesta ja itsensä voimaannuttamisesta, puolensa pitämisestä ja uskomisesta siihen palavaan tuleen, joka teissä on. Se on teidän valonne, se haluaa palaa kirkkaasti täällä ja nyt. Jokainen teistä on omaksunut niin paljon väärää tietoa siitä, keitä olette ja keitä teidän pitäisi olla, että henkinen voimanne, omaperäisyytenne ja ainutlaatuisuutenne ovat heikentyneet. Tässä vaiheessa ihmiskunnan kehitystä on vapautumassa uusia henkisiä voimia, ja se voi tapahtua täysin ja aidosti vain Maan päällä nyt elävien ihmisten kautta. Kauttanne on syntymässä uutta aikaa ja energiaa, ja tämä voi ilmetä syvään juurtuneella tavalla vain silloin, jos hyväksytte täysin oman arvonne.

Yhteiskunta perinteineen ja koulutusmenetelmineen on johtanut sekä miehiä että naisia harhaan siten, että synnin, häpeän ja syyllisyyden mielikuvat edelleen tarttuvat teihin ja elävät teissä kaikissa. Elämä kuvataan kamppailuna olemassaolonne todistamiseksi ja henkiinjäämistaisteluna. Tässä perinteessä vain hyvin rajallinen muoto miesenergiasta katsotaan tarpeelliseksi elämässä, ja tämä käsitys tukeutuu pohjimmiltaan pelon ja kontrollointitarpeen epävakaalle perustukselle. Tällainen miesenergian muoto on dominoinut myös henkisyyttä vuosisatojen ajan. Kristillinen henkisyys on tullut miesten dominoimaksi kirkon välityksellä ja siten menettänyt yhteyden alkuperäänsä. Olette täällä palauttamassa Kristus-energiaa lähtökohtaansa: palauttamassa sen elävän sydämen itseenne ja tuomassa sitä esiin ja välittämällä sitä edelleen toisille.

Tunnistan teidät veljikseni ja siskoikseni. Olette niin rakkaita minulle, ja eniten minua surettaa nähdä teidät vähättelemässä ja haukkumassa itseänne, kuinka lannistetuiksi tunnette olemuksenne. Synnin, häpeän ja syyllisyyden mielikuvat huiputtavat teitä kaikkia. Katsotaanpa, millainen rooli noilla mielikuvilla on sekä miesten että naisten elämässä. Miehille näitä mielikuvia iskostetaan poikavuosien kasvatuksen aikana painottamalla suorituskykyä ja kilpailua ja toisista erottumista: toisin sanoen sillä, että pystytään pitämään puolensa ja näyttämään oma maskuliinisuutensa. Herkkyys ja feminiiniset ominaisuudet, kuten kyky yhteyden ottamiseen ja empatian tuntemiseen, hylätään epämiehekkäinä piirteinä, jotka eivät kuulu miehelle. Naisilla painopiste asetetaan siihen, ettei erotuta, vaan pikemminkin tunnetaan empatiaa toisiin ja valmistaudutaan toisten palvelemiseen: korostetaan huolta pitävää ja anteliasta piirrettä.

Nämä kaksi roolimallia vaikuttavat yhä miespuoliseen ja naispuoliseen psyykeen, ja ne edustavat vääriä mielikuvia. Naisen oletetaan löytävän todellisen arvonsa itsensä antamisesta ja empatiasta ja toisista huolen pitämisestä. Näin nainen menettää oman vahvuutensa ja kykynsä olla pystypäin ja oman asennoitumisensa sekä kykynsä sijoittaa itsensä selkeästi maailmaan. Mutta naispuolisen energian aito voima voi virrata vain siltä pohjalta, että nainen vaatii itselleen oman itsenäisyytensä, vapautensa ja riippumattomuutensa maailmassa. Jos tuo itsenäisyyden perusta puuttuu, naiset heikentyvät eivätkä he saa itselleen maailmassa sitä asemaa ja valtaa, joka heille pitäisi kuulua. Naisten perinteinen roolimalli verhoaa heidän terävän järkensä ja seikkailunhalunsa.

Miehillä tilanne on eräässä mielessä toisin päin: kasvatuksensa aikana heitä usein suojataan omalta sydämeltään, herkkyydeltään ja tarpeeltaan huolehtia, rakastaa ja suojella. Heidän täytyy erottua joukosta ja heidät pakotetaan vääjäämättömään yksinäisyyteen, eristykseen ja hukassa olemisen tunteeseen, mikä erottaa heidät kokonaisuudesta. Joskus he todella menettävät herkkyytensä eivätkä uskalla antautua emootioiden, tunteiden ja rakkauden valtaan, mitä he varmasti sydämessään tuntevat.

Miesten sielussa on halu ilmentää myös feminiinistä luonnetta, mikä on jo luontainen osa heidän omaa sieluaan, mutta miehillä on taipumus projisoida tämä halu itsensä ulkopuolelle naisiin. Myös naisilla on taipumus projisoida oma vallan ja tarkkanäköisyyden halunsa miehiin. Mutta jos kumpikaan sukupuoli ei löydä näitä ominaisuuksia itsestään, miesten ja naisten välille kehkeytyy tuskallinen suhde. He tuntevat tarvitsevansa toisiaan, mutta samaan aikaan on konflikti, koska riippuvuus ei ole koskaan hyvä pohja aidosti rakastavalle suhteelle. Kummankin sukupuolen on otettava sisäinen yhteys omiin mies- ja naispuolisiin voimiinsa. Nämä energiat kuuluvat yhteen: ne ovat kuin itsensä ympärille kietoutunut spiraali. Vain yhdessä ne voivat kasvaa ja kukoistaa.

Mitä tapahtuu miesten ja naisten itsekunnioitukselle, kun heidän on elettävä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden yksiulotteisten stereotypioiden mukaan? Mies kehittää usein persoonan tai valheellisen egon, jota hänen täytyy esittää maailmalle, koska hänen on todistettava olemassaolonsa. Hänen täytyy suorittaa ja olla toiminnan mies. Myös nainen kehittää persoonan, koska hänen täytyy olla viehättävä, kiva, auttavainen ja antelias. Kun kumpikin sukupuoli yrittää näyttää toisen puolen itsestään, yleensä syntyy syyllisyyden, häpeän ja riittämättömyyden tunteita tai niiden vastakohta: ollaan itseriittoisia tai ylimielisiä. Katsokaa esimerkiksi entisaikaista vihaa reaktiona homoseksuaalisuuteen. Miehiä, jotka peittelemättömästi näyttivät feminiinisen puolensa ja osoittivat mielihyvää sen tehdessään, pidettiin malliesimerkkeinä turmeltuneisuudesta. Oli ylitetty rajoja, joiden oletettiin pysyvän koskemattomina. Ja miksi näin kävi? Ilmeisesti oli tarpeen asettaa miehet ja naiset tiukkoihin raameihin heidän todellisen henkisen voimansa ja ainutlaatuisen vahvuutensa tukahduttamiseksi, koska näitä stereotypioita on toteutettu dominoinnin ja vallan energian taustaa vasten.

Te kaikki olette joutuneet käsittelemään tätä tukahduttavaa energiaa joskus uhrina ja joskus pahantekijänä, joten saatatte ihmetellä miksi tämä asenne kehittyi. Voitte katsoa tilannetta tällä tavoin: Maan päällä tapahtuva luova seikkailu, elämien ja yhä uusien elämien koko kiertokulku on valtava kasvuprosessi. Se on pitkä matka, jossa olette kokeneet ääripäitä muodon maailman "kaksinaisuudesta": valoa ja pimeyttä, yhteyttä ja erillisyyttä, miespuolista ja naispuolista. Olette matkanneet kauas Kotoa, eikä se ole merkityksetöntä. Tällä kokemuksella on suuri arvo ja se tuo esiin syvällistä rikkautta jokaisesta siihen osallistuvasta sielusta. Mutta se merkitsee myös sitä, että olette laskeutuneet pelon, lohduttomuuden ja unohduksen maailmoihin todellisesta itsestänne. Olen täällä muistuttamassa teitä siitä, keitä olette tässä laskeutumisessa pimeyteen ja kokemuksessanne vallan ja dominoinnin energioiden molemmista puolista: uhrista ja pahantekijästä.

Nyt on elämän kiertokulussa Maan päällä tullut hetki, jolloin on aika palata parempaan tasapainotilaan, joten vetoan teihin, että muistatte keitä olette. Olette tulleet ehtymättömän valon lähteestä. Valon, joka on rauhallinen ja silti virtaa dynaamisesti kokeillen ja tutkien. Ei ollut mitään kaikkivaltiasta jumalaa, ei dominoivaa hallitsijaa, joka määräsi teidän elämästänne, vaan oli valon täysin vapaa virta, joka paljastuu sekä mies- että naispuolisissa energioissa ja eri muodoissa, jotka kaikki sopivat yhteen niin kauniisti. Tuntekaa jälleen se alkuperäinen energioiden välinen sidos, feminiinin ja maskuliinin tanssi.

Naispuolisessa voimassa on kyse yhteydestä ja yhdistymisestä: se yhdistää energioita. Naispuolinen energia avautuu sydämestä ja ottaa vastaan rakkaudella ja hellällä lempeydellä. Tietyllä tavalla naispuolinen energia kannattaa universumia. Se on yhteydessä olemisen, Ykseyden lähde. Tuntekaa tämän energian voima. Se on läsnä kaikessa moninaisuudessa, jota näette ympärillänne: ihmisissä, eläimissä ja kasveissa. Kaiken läpi virtaa Yksi: äiti, jumalatar, yhdistävä ja eheyttävä energia.

Miespuolisessa voimassa on kyse erilaisuudesta, ja se on luovaa eri tavalla: se luo yksilöitä. Sielussanne olette yhteydessä, toinen toisiinne, ja silti yksilöinä myös erotutte joukosta, olette erilaisia, uniikkeja – omanlaisia. Koko valtavassa universumissa ei ole mitään eikä ketään, joka on täsmälleen samanlainen kuin sinä. Siinä vasta ihme! Sen lisäksi, että koette itsenne Yhden, sen alkulähteen sisällä, josta tulitte, voitteko sallia itsellenne "toiseutta", täysin uniikkia sinuna olemisen taikaa?  Tuntekaa se, vaikka ette voi ilmaista sitä sanoin – se on se "sinä" sinän sisällä. Se on miespuolisen energian luova voima.

Suurin ilo luomakunnassa on silloin, kun Yksi tapaa itsensä Toisen kautta. Jos elät miehen kehossa, voit hämmästellä naista, hänen ulkomuotoaan, hänen kauneuttaan, hänessä olevaa kykyä tiettyihin energioihin, yhdistäviin voimiin. Naisena voit hämmästellä ja nauttia miehestä: hänen kehoaan, hänen vahvuuttaan, hänestä huokuvaa suojelevaisuutta. Miehen ja naisen välisestä leikistä tulee ilon ja luovuuden lähde, kun molemmat sukupuolet hyväksyvät oman vahvuutensa ja arvonsa luonnollisesti. Molemmat ovat yhden valon osia ja ikuisesti yhteydessä toinen toisiinsa. Silti samaan aikaan on se ero, joka tekee kaikesta jännittävää ja seikkailullista: tutkimusmatkaa täyttävät mahdolliset kokemukset, jotka syventävät ja rikastavat teitä. Se on miehen ja naisen välisen leikin lupaus.

Tänään puhumme erityisesti miespuolisesta energiasta, ja haluan sanoa siitä vähän enemmän. Perinteisessä henkisessä ajattelutavassa on usein kyse siitä, että ego esitetään jonakin pahana ja muuntamisen tarpeessa olevana. Varmaankin menneisyydessä ylösnousu taivaaseen nähtiin todellisen henkisyyden ihanteena. Mutta mitä on todellinen henkisyys? Se ei ole vain henkisyyteen keskeisesti liittyvää yhteyttä, kanssakäymistä, yhteisyyttä, vaan myös kykyä erottaa "minänä" olemisen ainutlaatuiset voimanne. Ainutlaatuisten voimienne virtaamisen ja kukoistamisen salliminen on yhtä tärkeää kuin yhteyden ottaminen, ja se antaa sielunne valolle maallisen, toteuttavan muodon. Nimenomaan tämän selkeän vahvuuden vuoksi tarvitsette egoa. Tällä en tarkoita egoa siten kuin se on esitetty maskuliinisessa perinteessä. Ei ankaraa ja kovettunutta egoa, joka haluaa erottua kaikkien muiden ja kaiken muun kustannuksella, ja joka haluaa haalia valtaa ja joka haluaa hallita toisia tai elämää. Sinänsä tämä näkökulma ei ole väärä mielikuva siitä, mitä ego on. Aidossa muodossaan ego on polttopiste, prisma minuudellenne, ainutlaatuiselle voimallenne. Sen on oltava olemassa ja se on hyvin erityinen ja korvaamaton osa luomakuntaa, kuten palapelin pala, joka tekee teidät suuremman kokonaisuuden osaksi.

Hyväksykää se voima! Sanokaa sille "kyllä". Vastatkaa ilolla olemassaoloonne, olette korvaamattomia. Kun pidätte puolenne aidossa voimassanne, teidän ei tarvitse muuntaa egoanne, persoonallisuuttanne, ja jättää sitä taaksenne. Teidän ei tarvitse kieltää mitään itsessänne. Päinvastoin teistä tulee sellaisia, joita todella olette. Sielunne valo laskeutuu täysin kaikkiin soluihinne, kehoonne, koko ihmisyyteenne. Se valo valaisee kaiken, mikä kuuluu teille. Silloin sanotte "kyllä" itsellenne – koko ihmisyytenne saa luvan olla – ja ainutlaatuinen itsenne virtaa kaikkeen, mitä olette ja teette. Teidän ei tarvitse piilottaa ihmisyyttänne, teidän ei tarvitse hävetä sitä.

Kuvitelkaa, miten valo loistaa alkulähteestään teidän kauttanne. Sallikaa valon virrata alaspäin kruunuchakranne kautta ja sitten koko olemuksenne lävitse. Se on valkoista ja universaalia valoa, rakastavaa ja lempeää. Se virtaa kaiken elämän ja myös teidän lävitsenne. Teidän kauttanne valo saa ainutlaatuista säteilevyyttä, erityistä sävyä, erilaista ääntä. Katsokaa hetki sisäänpäin ja ehkä näette tiettyjä värejä, kuulette tiettyjä ääniä tai saatte vain erityisen tunteen: tuntekaa silloin syvällä itsessänne: "Tämä on minua, tämä on mysteeri minusta." Olette täällä vastaanottamassa tätä mysteeriä eikä kukaan muu voi tehdä sitä, vain te. Antakaa sen virrata kehonne läpi, vatsanne, säärienne ja jalkojenne läpi. Se on teissä itsessänne olevan miespuolisen ja naispuolisen välinen integraatio, fuusio.

Tuntekaa itsenne tervetulleiksi Maahan ja nauttikaa siitä keitä olette. Älkää olko häpeissänne älkääkä tunteko syyllisyyttä. Päästäkää irti syntisyyden vanhoista mielikuvista. Ne eivät palvele ketään, eivät teitä eivätkä maailmaa. Antakaa tulen palaa ja antakaa valon säteillä! Se on suurin haluni, ja suurin toiveeni teitä varten on, että pidätte puolenne omassa voimassanne, seisotte omilla jaloillanne. Antakaa Kristus-energian siemenen kukoistaa itsessänne älkääkä olko riippuvaisia jostakin toisesta. Tervehdin teitä kaikkia tasavertaisesti ja suurella ilolla.

Joshua 

Suomennos: Tapio Närhi


 
© Pamela Kribbe www.jeshua.net

 Pamela Kribben kirjoja

- Valotyöntekijäsarja ja Parantamissarja ovat saatavissa myös äänikirjoina (englanniksi) -

Lijn in regenboogkleuren